14-a национална научно-техническа конференция с международно участие „Екология и здраве“ – пролет 2021

Сборник на докладите от конференцията, с. 156 – 162.