Научно списание „Наука“ – Съюз на учените в България. Том 31, кн. 2, 2021, с. 65 – 72